15 years lawyer BG

Сподели

Правната регламентация на продажбата се съдържа в чл. 183 от ЗЗД. С договора за продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ или друго право срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати.

Договорът за продажба е неформален договор. Смята се за сключен, щом се постигне съгласие между страните относно вещта и цената. Понякога обаче законът предвижда форма като условие за действителност. Това са случаите на продажба на недвижими имоти, продажбата на наследствени права, продажба на кораби и въздухоплавателни средства, на автомобили, държавни и общински имоти, на дялове в ООД, както и продажбите, извършвани по ЗУТ.

Всеки правен субект може да бъде страна по договора за продажба, но съществува законова забрана (чл. 185 от ЗЗД) относно две групи лица да бъдат купувачи. Това са именно лицата, които изпълняват функции на управление или на пазене на правото, което ще бъде предмет на продажба и лицата, които са съдии, съдии по вписванията, прокурори или адвокати, когато споровете по тези дела са висящи пред съответния съд.

Международната продажба на стоки е регламентирана във Виенската конвенция за международна продажба на стоки – 1980 г., към която България се присъединява през 1991 г. В тази конвенция са уредени сключването на договора и правата и задълженията на страните. Уредбата й е предимно диспозитивна, а императивните норми са малко на брой. Изградена е на принципа на автономията на волята. Действа между държави – съдоговорителки или когато нормите на МЧП насочат към правото на определена държава. Двте страни трябва да имат място на дейност в различни държави и няма значение националността им. Ако страните не са избрали приложимо право, в действие влизат обективните привръзки.

Предлагането на стоката, според Конвенцията, трябва да е адресирано към определено лице или лица. Отклонение в този смисъл е допустимо, ако става недвусмислено ясно, че предложителят е готов да се обвърже с всеки, който приеме офертата. Последната, от своя страна, трябва да е достатъчно определена. Задължително, за да е налице оферта, трябва да включва описание на стоката, качеството й и клауза относно цената. Когато се постигне съгласие по тези три основни клаузи, налице е приемане на офертата.