15 years lawyer BG

Сподели

Могат да бъдат сключвани и договори, с които се поема задължение за сключване на бъдещ договор. Този договор има организационен характер и се нарича предварителен договор. Правната му уредба е дадена в чл. 19 от ЗЗД. Той трябва да съдържа уговорки относно съществените условия на окончателния договор, като предпоставка за неговата валидност. Формата му е писмена. Не се изисква да бъде с нотариална заверка на подписите. Чл. 19 от ЗЗД изисква предварителният договор, определен за сключване на окончателен договор, за който се изисква нотариална форма или нотариално заверена форма, да бъде сключен в писмена форма.

Правното дейсвие на предварителния договор се състои в това, че то създава едно взаимно задължение за договаряне в тежест на всяка една от страните по него. Друго действие той няма.

Принудителното изпълнение на този договор е уредено в чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, според който всяка от страните по предварителния договор може да предяви иска за сключване на окончателен договор. Този иск е конститутивен и постановеното от съда решение също има конститутивно действие. С него се прехвърля правото на собственост. Няма да е необходимо купувачът да се снабдява с констативен нотариален акт, тъй като решението на съда го легитимира като собственик. В случаите, когато купувачът в двумесечен срок от влизане на решението в сила не заплати цената изцяло и отчасти, по искане на продавача, съдът, съгласно чл. 297, ал. 2 от ГПК обезсилва постановеното решение и го осъжда да заплати същата.

Решението трябва да бъде вписано, за да има сила спямо трети лица. Вписването трябва да се случи в шестмесечен срок от постановяване на решението.