15 years lawyer BG

Сподели

Когато пасивната или активната страна по едно облигационно отношение има повече от един длъжник или кредитор, говорим за множество на длъжниците или кредиторите.

При множество на длъжниците или кредиторите, според общото правило, облигационното отношение се разделя между учатващите в него лица. Налице са толкова независими едно от друго вземания и задължения, колкото кредитори и длъжници имаме. Всеки кредитор може да иска само онова, което лично му се дължи.

Ако длъжникът бъде поставен в забава от кредиторите, това не ползва другите кредитори и поставянето в забава на един от длъжниците не поставя и другите в такава.

Ако давността бъде прекъсната по отношение на един от длъжниците, тя не се прекъсва и по отношение на останалите длъжници. Правната уредба на солидарността е в разпоредбите на чл. 121-127 от ЗЗД. Чрез солидарността се обезпечава възможността всеки кредитор при множество кредитори да получи сам всичко, което се дължи. При множество на длъжниците възможността е да се иска от всеки от тях цялото вземане.

Солидарността бива активна и пасивна. Активната солидарност е налице, когато всеки един от кредиторите има право да иска да получи изпълнението на цялото вземане, като направеното вземане освобождава длъжника и спрямо останалите кредитори. Тя никога не произтича от закона.

Солидарните кредитори представляват съкредиторите си във всички случаи, освен когато извършват действия, които не могат да ги ползват – които намаляват вземането или биха го погасили.

За самите солидарни кредитори са меродавни техните вътрешни отношения.

Пасивна солидарност има, когато няколко лица дължат една и съща по своето естество делима престация, така че кредиторът може да я иска изцяло от всеки от длъжниците, но изпълнението от един от тях погасява целия дълг и освобождава останалите длъжници. Това произтича от чл. 122 от ЗЗД.

Съгласно чл. 121 от ЗЗД, освен в определените от закона случаи, солидарност между двама или повече длъжници възниква, само когато е уговорена. От тук следва,че изтояниците на солидарбност са два – правна сделка и законът. Правната сделка може да бъде едностранна и двустранна. Необходимо е да бъде констатирано, че длъжниците са искали да се задължат солидарно. В противен случай няма солидарна отговорност. Тъй като тя отегчава положението на длъжниците, не може да се предполага.

При пасивната солидарност е налице единство на престацията, т.е. една и съща престация се дължи едновременно от няколко лица. Когато един от тях изпълни, всички се освобождават. Освен това съществува множество на облицгационните връзки – толкова, колкото на брой са длъжниците – и общност на целта. Всички облигационни отношения трябва да възникват като правни средства за постигане на един и същи резултат – да бъде обезпечен и задоволен един и същ интерес на кредитора.