15 years lawyer BG

Сподели

Изпълнението на един и същи дълг може да бъде гарантирано по различни начини. Различни са възможните обезпечения. Те биват или лични, или реални (вещни).

При личните обезпечения едно или няколко лица гарантират на кредитора, че неговия длъжник ще изпълни задължението си. Те стават негови допълнителни длъжници. Обезпечават изпълнението на чужд дълг със собственото си имущество. Личните обезпечения почиват върху личното доверие от страна на кредитора към лицето или лицата, които са се съгласили да гарантират длъжника му.

Най-важното лично обезпечение е поръчителството. Друго обезпечение измежду личните е пасивната солидарност.

Поръчителството е договор, с който поръчителят се задължава спрямо кредитора на едно трето лице да отговаря за изпълнението на задължението на третото лице (чл. 138 от ЗЗД).

Договорът за поръчителство е формален и каузален (намерението да се обезпечи едно чуждо задължение) договор. Той е едностранен, защото кредиторът за нищо не се задължава спрямо поръчителя. Договорът е безвъзмезден и акцесорен, тъй като отговорността на поръчителя се намира в генетична и функционална зависимост от чуждия дълг. Главният дълг определя отговорността на поръчителя. Разпореждането с главния дълг е и рапореждане с поръчителството. Модалитетите на главния дълг са модалитети и на поръчителството. Същото важи и за възраженията. С погасяването на главния дълг се погасява и отговорността на поръчителя.

Страни по договора са кредиторът и поръчителят. Само между тях възникват правни задължения от договора. Главният длъжник не е страна по него.

Поръчителят има право на личен (регресен) иск спрямо главния длъжник, когато е погасил дълга на главния длъжник чрез изпълнение или друг развностоен на изпълнението способ, като в негова тежест е да докаже, че е изпълнил въпросното задължение. Необходимо е също така изпълнението да е редовно – да има погасителен ефект спрямо главния дълг – и поръчителят да уведоми главния длъжник, че има намерение да изпълни или че е предявен иск за изпълнение срещу него.

Поръчителят има право и на суброгационен иск по чл. 146 от ЗЗД. Когато е изпълнил задължението, встъпва в правата, които кредиторът има срещу длъжника, макар и последният да не е знаел за даденото поръчителство. Освен това, поръчителят встъпва в правата на кредитора и срещу трети лица, които са учредили залог или ипотека за задължението, но само до размера, в който би имал иск срещу тях, ако те биха били поръчители.