15 years lawyer BG

Сподели

Длъжникът не може да се освободи от обвързаността си, ако невъзможността за изпълнение се дължи на негова вина или на вината на трети лица, с които си служи, за да осъществи дължимия резултат. В тези случаи кредиторът има няколко възможности. Той може да иска реално изпълнение с обезщетение за забава. Такова може да се иска, ако задължението все още може да бъде удовлетворено. В противен случай претенцията на кредитора за реално изпълнение се превръща в претенция за поправяне на вредите, причинени от неизпълнението. Друга възможност за кредитора е да иска заместващата облага (обезщетение вместо изпълнение). Той би могъл още да не престира своето насрещно задължение, т.е да упражни задържане, или пък може да развали сключения двустранен договор.

Кредиторът изпада в забава, когато не даде онова необходимо съдействие, без което длъжникът не би могъл да изпълни и когато неоправдано не приеме предложеното от длъжника изпълнение. В тези случаи отговорността на длъжника се намалява и рискът преминава върху кредитора. Длъжникът може да се освободи от задължението, съгласно чл. 97 – 98 от ЗЗД, като даде дължимото за пазене на подходящо място, определено от съда. Пари и ценни книжа могат да бъдат оставени на влог в банка на името на кредитора. Но, ако дължимото подлежи на бърза развала или предаването му за пазене е свързано със значителни разноски или неудобства, длъжникът, след като уведоми кредитора, може да иска от съда разрешение да продаде дължимото и получената сума да внесе в банка.