15 years lawyer BG

Сподели

Договорът за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане е един двустранен, възмезден и формален договор. Сключва се с оглед личността на прехвърлителя (intuito personae), но няма пречка да се сключи в полза на едно трето лице. За прехвърлянето му е необходим нотариален акт. Този договор има за цел да обезпечи и да осигури на прехвърлителя на имота по-добри социално-битови условия за преживяване. Договорът е алеаторен, защото насрещните задължения на приобретателя не могат да бъдат конкретизирани в пълен обем. Но е ясно, че задължението му продължава до смъртта на прехвърлителя, т.е. той винаги е срочен.

Приобретателят по този договор трябва да е лице, което да има физическата и финансова възможност да осигурява издръжка и да полага необходимите грижи за поддържане нормаления живот на приобретателя.

При смърт на приобретателя не настъпва и не би могло да настъпи прекратяване на договора по право. В този случай задължението за гледане и издръжка преминава върху лицата, с които той приживе съвместно е осиурявал издръжката и грижите за прехвърлителя или за третото ползващо се от договора лице. Ако и двете страни са знаели, че прехвърлителят е тежко болен и ще умре, тогава договорът ще бъде нищожен, поради липса на основание. Но при смърт на отчуждителя договорът винаги се прекратява, тъй като задължението е ненаследимо. Договорът може да бъде развален с обратна сила в случай на неизпълнение.