15 years lawyer BG

Сподели

С договор за поръчка довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му от последния действия (чл. 280 от ЗЗД). Това той трябва да извъши лично и с грижата на добър стопанин, както и да пази имуществото, което е получил във връзка с поръчката.

Довереникът трябва да уведоми доверителя, когато поръчката е пристигнала, да му даде сметка и да предаде всичко, което е получил при изпълнението й. Доверителят, от друга страна, при поискване трябва да предостави средствата, необходими за изпълнение на поръчката.

Поначало договорът за поръчка е безвъзмезден договор. В този случай той е едностранен, който може да прерастне в несъвършено двустранен договор. Когато е възмезден, договорът е двустранен още със сключването си. Обикновено е неформален договор, освен когато на довереника се възлага от свое име да предаде вещни права върху недвижим имот.