15 years lawyer BG

Сподели

С договора за заем за послужване заемодателят предоставя безвъзмездно на заемателя една определена вещ за временно ползване, а заемателят се задължава да я върне (чл.243 от ЗЗД). Той е едностранен договор с възможност да се превърне в двустранен и винаги е безвъзмезден.

Заемателят е длъжен да полага грижата на добрия стопанин по отношение на вещта, като предпочита нейното запазване пред запазването на своите вещи. Той понася обикновените разноски за поддържане, запазване и използване на вещта. Може да ползва вещта само съобразно уговореното по договора, а ако не е уговорено – съобразно обичайното й предназначение. Дължи връщане на плодовете от заетата вещ, освен ако не е уговорено друго. При опасност от погиване заемателят е длъжен да защити заетата вещ пред своята. При прекратяване на договора, той трябва да върне вещта в същото състояние.

Заемодателят дължи обезщетение за вредите, причинени на заемателя от скритите недостатъци на заетата вещ, ако не му ги е съобщил умишлено или поради небрежност.

Съгласно чл. 249 от ЗЗД, с изтичане на уговорения срок или след ползването заемателят е длъжен да я върне. Но заемодателят може да иска връщането на вещта и преди това, ако сам неотложно се нуждае от нея, поради непредвиден случай или ако заемателят умре или не изпълнява задълженията си по чл. 244.

Заемът за потребление (паричен заем) е съглашение , по силата на което заемодателят предава на заемателя парична сума или определено количество заместими вещи, като вторият се задължава при прекратяване на договора да върне еквивалентно количество на получените в заем вещи. Той е безвъзмезден, но може да стане възмезден при уговорка за лихви. Договорът за заем за потребление е едностранен договор. Заемодателят е длъжен да обезщети заемателя за вреди, претърпени от скрити недостатъци , които е пропуснал да му съобщи.