15 years lawyer BG

Сподели

Договорът за дарение е едностранен и възмезден договор. С него дарителят отстъпва безвъзмездно на дарения определен имот, а той от своя страна трябва да приеме новата си собственост. Той е формален договор. Необходимо е да бъде сключен в нотариална форма. Ще бъде нищожен, когато има за предмет бъдещо имущесвто или е поставен под невъзможни условия или тежести, както и в случаите, когато мотивът за неговото сключване противоречи на закона или на добрите нрави. При този договор, за разлика от останалите видове договори мотивът и правното основание се припокриват.

Дарение може да се прави в полза на всяко физическо или юридическо лице, както и в полза на държавата, която от своя страна обаче не може да бъде дарител. Страните по договора за дарение трябва да бъдат дееспособни. Лица, поставени под пълно или частичо запрещение, могат да извършват дарения само с разрешение на Районния съд при очевидна тяхна полза. Малолетните и напълно недееспособните лица участват в договора чрез своите законни представители.

В предвидените от закона хипотези дарението може да бъде отменено. Това са случаите, когато: дареният умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг, или съпруга или неговото дете; той е съучастник в престъпление; набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години (необходимо е деянието да бъде доказано); отказва да даде на дарителя уговорената издръжка. Искът за отмяна на дарение се предявява от дарителя или неговите наследници в едногодишен срок от научаване основанията за отмяна.