15 years lawyer BG

Сподели

Застраховано лице може да бъде всяко физическо или юридическо лице. Недееспособен сключва застрахователен договор със съгласието на родител или настойник.

Обикновено страни по договор за застраховка са застрахованият и застрахователното дружество. Предмет на застрахователна закрила са имуществени или неимуществени блага, които принадлежат на застрахования. При личното и имущественото застраховане обаче е допустимо застраховане за чужда сметка. В първия случай се застрахова чужда вещ, като договорът се сключва от комисионер, спедитор, превозвач, търговски представител или влогоприемател в публичен склад. Лично застраховане за чужда сметка е налице, когато търговски дружества, кооперации и обществени организации сключват договори за застраховка върху живота и трудоспособността на своите членове, работници и служители.

В четири хипотези е възможна намеса на трети лица в застрахователното правоотношение. Първата е свързана с прехвърляне на собствеността върху застраховано имущество. Новият собственик става страна по застрахователното правоотношение. Ако например застрахователната премия не е платена в пълен размер, приобретателят, независимо, дали задължението е станало изискуемо преди или след прехвърлянето на вещта, става солидарен длъжник. Разбира се, възможно е да бъде уговорено новият собственик да встъпи като страна в правоотношението.

Друга хипотеза е свързана със застраховката „Гражданска отговорност”. Застраховано лице тук е лицето, което е сключило договора, но при настъпване на застрахователното събитие да се облагодетелстват от застрахователното обезщетение право имат третите увредени лица.

Намеса на трето лице в застрахователното правоотношение има още, когато предмет на застраховането е животът на възходящ, низходящ, съпруг или трето лице. От първите три от изброените категории лица не се иска писмено съгласие. При настъпване на застрахователното събитие застраховано лице е лицето, което е оправомощено да получи застрахователното обезщетение.

Четвъртата хипотеза е тази, при която се сключва застрахователен договор в полза на трето лице. Страни са застрахованият и застахователната организация, но при настъпване на застрахователното събитие обезщетението ще получи едно трето лице. Такъв договор е допустим само в областта на личното застраховане.