15 years lawyer BG

Сподели

Ако застрахованият не изпълни в срок задължението си да съобщи за настъпилото застрахователно събитие, като с това забавяне цели да попречи на застрахователя да установи обстоятелствата, при които е настъпило то или ако поради обстоятелството, че застрахователят не е бил своевременно уведомен се е оказало невъзможно установяване на обстоятелствата около настъпилото застрахователно събитие, застрахователят има право да откаже плащане на застрахователното обезщетение.