15 years lawyer BG

Сподели

С договора за застраховка „Живот” застрахователят се задължава да поеме застрахователна закрила на живота и телесната цялост на застрахования или трето лице срещу събитие, свързано с увреждане на здравето му или смърт, като с настъпването на тези събития той се задължава да заплати уговорената застрахователна сума на застрахования, неговите наследници или трети ползващи се лица. Застраховката е винаги срочна, а неин предмет е съществуването на човешката личност, но не покрива разходите, свързани с лечение или възстановяване на увреденото здраве, защото те се покриват от медицинска застраховка.

Застраховката „Живот” в зависимост от начина на изплащане на застрахователната сума бива застраховка на еднократна сума, при която тя се изплаща веднъж и пенсионна застраховка, при която се извършва периодично изплащане на застрахователната сума. Те могат да бъдат също застраховки в своя полза, при които застрахователната сума ще се получи от съответното лице, ако преживее периода на застраховката или наследниците, ако е настъпила смърт и застраховки в полза на трето лице, като няма ограничения относно третите лица.

С оглед чий живот е предмет на застраховката, съществуват застраховки върху собствен живот и застраховки върху чужд живот.

В зависимост от начина на обозначаване на лицето, в чиято полза се сключва застраховката и предмета на застрахователната закрила застраховките са индивидуални и взаимни (двама съпрузи).

Според естеството и характера на покрития риск съществуват застраховки в случай на смърт, застраховки в случай на доживяване, както и застраховки при смърт и доживяване. Смесени са застраховката злополука и застраховка за доизживяване и загуба на трудоспособност.

При застраховката живот опасността от смърт бива покрита, независимо от това какво я е причинило. Ако застрахователят твърди, че смъртта е резултат от причини извън застрахователната закрила е необходимо да го докаже.

Застраховка живот се прекратява при изплащането на застрахователната сума или едностранно от страна на застрахованото лице, което представлява откупуване на застраховката. Това е едно преобразуващо субективно право, упражнявано извънсъдебно чрез едностранно волеизявление, адресирано до работодателя. Необходимо обаче е да са изтекли две години от началото на застраховката и застрахователните премии да са плащани редовно.