15 years lawyer BG

Сподели

С договора за застраховка „Гражданска отговорност” застрахователят се задължава да покрие в границите на определена застрахователна сума опасността от причиняване от страна на застрахования за причинени от него вреди (имуществени и неимуществени) на трети лица. Отнася се до деликтна отговорност на застрахованото лице или до неговата договорна отговорност. Предмет на застрахователна закрила е пасивът на имуществото на застрахованото лице. Предоставя се закрила срещу възникване в тежест на застрахования на ново парично задължение. Размерът на застрахователната премия се определя от степента на риска във всеки конкретен случай.

Застраховката „Гражданска отговорност” освен обезщетителна функция има и обезпечителна такава, защото за третото лице възниква възможност да иска плащане от още един длъжник, а именно застрахователя. Има и социална функция, тъй като защитава интересите на трети лица. Възниква пряко право за третото лице да поиска от застрахователя изплащането на застрахователното обезщетение.Възниква една несъщинска солидарност между застрахователя и застрахования, защото след като застрахователят изплати на третото лице съответното обезщетение, той встъпва в правата и задълженията на застрахованото лице. Когато третото лице предявява иск срещу застрахованото лице, то следва застрахователят да се привлече като подпомагаща страна, за да може съдебното решение да има обвързваща сила и по отношение на застрахователя.

Застраховка „Гражданска отговорност” се сключва като доброволна или задължителна. В първия случай предмет са договорни или деликтни отношения, а във втория – само деликтни отношения. Пример в тази насока е задължителната застраховка „Гражданска отговорност” за автомобили. Собствениците на МПС и всяко лице, което ползва МПС на законно основание има административно задължение за сключване на такъв договор.

Ако по време на срока настъпи застрахователното събитие, застрахователят е длъжен да изплати обезщетение до размера на застрахователната сума.