15 years lawyer BG

Сподели

Право на обезщетение има всяко лице, пострадало от пътно транспортно произшествие, което е претърпяло телесни увреждания с изключение на виновния водач. Право на обезщетение имат и наследниците на починалото лице. Застрахователят е длъжен в срок от три месеца от подаване на документите пред него да определи застрахователното обезщетение. То е парична сума, която се изплаща за претърпените болки и страдания на пострадалия или съответно на наследниците на починалото лице, претърпените имуществени вреди, свързани с лечение, лекарства, рехабилитация и за пропуснатите ползи. Много често поради една или друга причина най често формална застрахователят отказва да изплати дължимото обезщетение като отказва изцяло или частично да извърши плащане на правоимащите лица. Пострадалите или наследниците на починалото лице имат право да реализират правата си срещу застрахователя по съдебен ред.