15 years lawyer BG

Сподели

Застрахователният договор е такъв договор, по силата на който застрахователят се задължава срещу плащане на определена парична премия да поеме определен риск и при настъпване на уговорените в договора или застраховката условия или събития да заплати на застрахования или трето ползващо се лице застрахователно обезщетение или застрахователна сума. Договорът е възмезден и двустранен. Той е алеаторен, защото при сключването му не се знае, дали ще възникне задължение за застрахователя.

Договорът обикновено съдържа три части – общи условия, предварително изготвен от застрахователя формуляр с въпроси и полица. Застрахователната полица има доказателствен характер по отношение на застрахователния договор, както и удостоверително-легитимационно значение, защото посочва оправомощеното да получи застрахователно обезщетение или застрахпователна сума лице.

Инициативата за сключване на договора изхожда от застрахованото лице, което отправя офертата си чрез попълване на горепосочения формуляр с въпроси за съответната застраховка. Впоследствие договорът би могъл да бъде изменен по взаимно съгласие на страните, но застрахователят може и едностранно да промени договора, като включи нови застрахователни рискове и съгласието на застрахованото лице в този случай не е необходимо, защото промяната е в негов интерес.