15 years lawyer BG

Сподели

Видовете застраховки са регламентирани в Приложение № 1 от КЗ.

Налице са няколко класификации на различните видове застраховки. Според начина на възникването им те са доброволни или задължителни. При втората застраховка от посочените в тежест на лицето има административно задължение за сключване на съответната застраховка.

В зависимост от предмета на застрахователната защита застраховането бива лично и имуществено. Предмет на личното застраховане са неимуществени блага и рисковете са свързани със съществуването на лицето. Това са случаите на смърт, нетрудоспособност, заболяване, злополука, брак, постъпване в учебно заведение и др.

Имущественото застраховане е срочно застраховане и може да се осъществи от собственика на застрахованото имущество или трети лица, които са в облигационни отношения с него във връзка с това имущество. Това са застраховка срещу пожар и други природни бедствия, застраховка срещу кражба, транспортна застраховка, застраховка „Каско” и др

Според това, дали се застрахова актива или пасива на застрахованото имущество, налице са активно и пасивно застраховане. При активното застраховане рисковете са свързани с вероятността да намалее актива или да загине изцяло. Когато обект на активно застраховане са вземания, защитата е срещу опасността вземането да се погаси по давност и срещу неплатежоспособност на длъжника.

Пасивното застраховане покрива риска от възникване на задължение в тежест на застрахованото лице. Такива застраховки например са застраховките „Гражданска отговорност” и застраховка „Договорна отговорност”.

Съществуват и други видове застраховки като рискови, спестовни, рентни, застраховка „Стипендия”, застраховка „Женитба” и др.