15 years lawyer BG

Сподели

Съгласно чл. 118, ал. 2 от ДОПК компетентни да издават ревизионни актове са органите по приходите. След получаване на уведомление от органите, извършили ревизията, органът, който я е възложил, определя със заповед компетентния да издаде ревизионния акт орган по приходите. Последният може или да издаде ревизионен акт или да прекрати производството.

Ревизионният акт се издава в писмена форма с определените в чл. 120, ал. 1 от ДОПК реквизити и има самостоятелни мотиви, различни от доклада. Той е декларативен акт и с него се признава едно съществуващо право. Издава се от орган, разполагащ с материална, териториална, персонална компетентност и компетентност по време.

За да бъде актът законосъобразен, ревизионният акт трябва да е издаден в съответствие със законовите нормативни актове. При изясняване на фактическата обстановка е необходимо органът правилно да е тълкувал нормата.

Ревизионният акт се обжалва по административен ред само за законосъобразност. Решаващ орган е директорът на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” при Централното управление на НАП. Той бива сезиран от лице с правен интерес, което търпи неблагоприятните правни последици.

Жалбата се подава чрез началника на териториалната дирекция. Обикновено са възможни две искания – актът да се отмени изцяло или в отделни негови части или да се намали размерът на определения данък. Това, което не се обжалва по административен ред, не може да се обжалва по съдебен ред. С определени от чл. 153 от ДОПК изключения жалбата има девулативен ефект. Тя образува производство, но не спира изпълнението.

Срокът за обжалване е 14 дни и е преклузивен. Просрочено подадена жалба се оставя без разглеждане с решение, подлежащо на обжалване пред окръжния съд, който се произнася с определение. При искане за възстановяване на срока ДОПК препраща към АПК.