15 years lawyer BG

Сподели

Страни в принудителното изпълнение на данъчни задължения са публичният изпълнител, публичният взискател в лицето на министъра на финансите и длъжникът или правоприемниците му. Биха могли да участват още и трети лица с право върху обезпечени вземания и кредити, ако има такива.

Компетентните органи по принудителното изпълнение биват два вида – такива при НАП и при АДВ. Първите събират установяваните от НАП вземания на държавата, като съгласно чл. 177 от ДОПК те използват само два способа, а именно – изпълнение върху парични вземания на длъжника в банки и вземания от трети лица. Органите при АДВ събират всички държавни вземания. За всяко действие компетентните органи издават съответен протокол.

За да започне принудително изпълнение, е необходимо наличието на ревизионен акт, самата декларация, неплатена в срок или документ по чл. 106 и 107 от ДОПК и т.н. Освен това, вземането трябва да е ликвидно и изискуемо, а длъжникът да е изпаднал в забава. Принудителното изпълнение е насочено към цялото имущество на длъжника.

Съгласно чл. 215 от ДОПК способите за принудително изпълнение на държавни вземания са изпълнението върху вземания и парични средства в банките, вземания и парични средства на длъжника и изпълнение върху движими и недвижими вещи. Длъжникът има право да избира между тях, а отказът да се уважи изборът му подлежи на обжалване.

Способите, подробно уредени в закона са: изпълнение от трети лица, които не са банки, изпълнение върху дялове и ценни книги, изпълнение върху вземанията на длъжника, чрез опис, последван от публична продан (търг или публична продажба).