15 years lawyer BG

Сподели

Източниците на правния режим на акцизите са Законът за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и Правилникът за приложение на ЗАДС.

Акцизният данък е косвен, еднофазен и републикански данък. Той е специфичен, защото се налага и се дължи само на определени стоки и услуги, които са посочени изчерпателно в Закона за акцизите и данъчните складове. Такива стоки например са алкохолните напитки, кафето, тютюневите изделия, енергийните продукти и електрическата енергия, автомобилите и др. За всяка отделна стока има различна ставка и различно определен размер на акциза. Тези стоки се облагат с акциз при производството им на територията на страната, при тяхното въвеждане на територията на страната от друга държава – членка или държава, която не е член на Общността.

Данъчнозадължени са няколко групи лица. Това са лицензираните складодържатели и регистрираните по Закона за акцизите и данъчните складове лица, лицата, за които е възникнало задължение по митническото законодателство по отношение на акцизни стоки, както и данъчните представители на лицата, регистрирани по ДДС в друга държава – членка, които извършват доставка на акцизни стоки. Други субекти на акцизния данък са онези лица, които незаконно са произвели акцизни стоки извън данъчните складове или са се разпоредили с акцизни стоки, за които няма платен акциз, както и лицата, получаващи на територията на страната акцизни стоки, които са освободени от потребление в друга държава – членка.

На задължителна регистрация подлежат лицата, които произвеждат или внасят на територията на страната кокс и въглища или извършват сделки с тях. Задължително се регистрират още малките обекти за дестилиране и обектите за винопроизводство на малки винопроизводители и още лицата, които са получили лиценз по Закона за енергетиката, както и регистрираните за целите на ДДС в друга държава – членка, внасящи акцизни стоки или извършващи доставки при условията на дистанционна продажба по смисъла на ЗДДС.

Акцизът се счита за платен на датата на постъпване в републиканския бюджет, а не, когато е платен по сметка, както е при ДДС. Издават се акцизен данъчен документ, известие към него и акцизни декларации, като образците, формите и реквизитите им са определени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.