15 years lawyer BG

Сподели

Съгласно чл. 160, ал. 7 от ДОПК отмяната на влезли в сила съдебни решения по данъчни дела може да се поиска по реда на АПК. Това е един извънреден способ за контрол по данъчни дела. Актовете, подлежащи на отмяна, следва да са неправилни. Те не съответстват на обективната истина. Това са решения, определения, разпореждания, преграждащи развитието на делото.

Активно легитимирани са страната по делото, за която съдебният акт е неблагоприятен, главният прокурор или негов заместник при ВАП.

Няколко са хипотезите, в които може да се поиска отмяна на съдебен акт по данъчно дело. Това може да бъде сторено, когато се открият нови доказателства или писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаване на делото.

Друго основание е установяването по съдебен ред на неистинност на показания на свидетелите или на заключението на вещото лице, както и престъпно действие на страната, на неин представител или на член от състава на съда във връзка с решаването на делото.

Възможно е още актът да е основан на документ, признат за подправен или акт на съд или друго държавно учреждение, който впоследствие е бил отменен.

Основание за поискване на отмяна на съдебен акт по данъчно дело, е и ситуацията, в която за същите страни за същото искане и на същото основание е постановено друго влязло в сила решение, което противоречи на решението, чиято отмяна се иска.

Ако страна, която вследствие на нарушение на съответните правила е била лишена от възможностда участва в делото или не е била надлежно представлявана, както и в случаите, когато не е могла да се яви лично или чрез повереник по причина на препятствие, което не е могла да отстрани, съдебният акт, който е последвал, също би подлежало на отмяна.

Наред с останалите основания, като такова се явява и решение на Европейския съд по правата на човека по повод установено нарушение на права, защитени с Конвенцията.

Искането се подава от първоинстанционния съд в едногодишен срок от възникване на основанието за отмяна, но не по-късно от три месеца от узнаването му. Ако искането предхожда акта, чиято отмяна се иска, срокът тече от влизането на последния в сила.

Жалбата се подава чрез териториалния директор, а съдът ще се произнесе с определение, неподлежащо на обжалване.