15 years lawyer BG

Сподели

В неотменената му при оспорването по административен ред част ревизионният акт може да се обжалва чрез решаващия орган пред окръжния съд по местонахождението му в двуседмичен срок от получаване на решението. Обжалва се само в частта, обжалвана по административен ред и само ако не е била изцяло уважена от административния решаващ орган, като непроизнасянето му в срока по чл. 155, ал. 1 се смята за потвърждение на ревизионния акт в обжалваната част.

Обжалването на ревизионния акт пред съд не спира неговото изпълнение. То може да бъде спряно по искане на жалбоподателя от окръжния съд, чиито отказ би подлежал на обжалване пред Върховния административен съд. Съдът преценява не само законосъобразността на акта, но и обосноваността му.

Делото се разглежда в присъствието на страните – решаващия орган и жалбоподателя. Участието на прокурора не е задължително. Той може да встъпи в производството, когато намери за необходимо, в защита на държавен или обществен интерес. Съдът решава делото по същество. Може да отмени ревизионния акт изцяло или частично, може да го измени в обжалваната част, ако изменението не би било във вреда на жалбоподателя или да отхвърли жалбата. Решението му подлежи на касационно обжалване пред ВАС.

В чл. 160 ал. 6 от ДОПК е установено, че решението на административния съд подлежи на касационно обжалване по реда на АПК. Прилагат се разпоредбите на гл. ХІІ от АПК, а съгласно чл. 144 субсидиарно се прилага ГПК. Касационна жалба се подава чрез окръжния съд в двуседмичен срок от съобщението, че решението на окръжния съд е изготвено. Касационен протест се подава от заместник главния прокурор и главния прокурор про ВАС.

На касационно обжалване подлежат нищожни решения, недопустими, неправилни поради нарушения на материалния закон, неоснователни решения и при нарушени процесуални правила. Съдът ще се произнесе само по касационното основание, посочено в жалбата. Делото се гледа в открито заседание от тричленен състав, когато решението е постановено от окръжния съд, а когато е постановено от Върховния административен съд, съставът, в който той разглежда делото, е петчленен. Участието на прокурор е задължително. ВАС решава делото по същество. Ако са налице съществени нарушения на процесуалните правила, връща делото за ново разглеждане.