15 years lawyer BG

Сподели

Облагането на печалбата и доходите на корпоративните образувания, т.е. на юридическите лица и неперсонифицираните дружества, за упражняваната от тях стопанска дейност е уредено в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Обекти на корпоративно подоходно облагане са печалбите и на местните юридически лица, печалби на чуждестранни юридически лица, придобити от стопанска дейност, извършвана в страната, дохите им, посочени в Закона за корпоративното подоходно облагане, разходите, дейността на организаторите на хазартни игри, приходите от сделки по чл. 1 от ТЗ, дейността от опериране на кораби на лица, които осъществяват морско търговско корабоплаване.

За разлика от чуждестранните юридически лица с място на стопанска дейност, за които важи териториалният принцип и се облагат за печалбата, придобита в Република България, местните юридически лица и неперсонифицирани дружетсва се облагат за печалбата им от всички източници в страната и в чужбина с данък върху печалбата и данък за общините. За тях е приложим принципът за облагане на световния доход.

Бюджетните предприятия се смятат за юридически лица, а застрахователните дружества вместо с данък върху печалбата се облагат с данък върху застрахователните и презастрахователните премии.

Основа за корпоративно облагане е счетоводната печалба на данъчните субекти. Тя се определя като разликата между приходите и разходите за определен данъчен период, към която се добавят или от нея се изваждат суми, регламентирани в закона. Алтернативни данъци са тези с различна облагаема основа и по-ниска данъчна ставка от тези за облагане на доходите. Алтернативни са на данъка върху печалбата и на патентния данък, които имат за данъчна основа определени разходи.