15 years lawyer BG

Сподели

Правилата относно данъчните задължения на чуждестранните лица са предвидени в Наредба № 5 от 1998 г. за реда и процедурите за прилагане на СИДДО по отношение на чуждестранни лица и неперсонифицирани дружества.

СИДДО се прилагат, когато чуждестранното лице е местно за друга държава, притежател е на дохода от източник в Република България и не притежава място на стопанска дейност на територията на страната. Тези обстоятелства се отразяват в искане по образец, утвърден от министъра на финансите и се удостоверяват от данъчната администрация на другата държава, както и от притежателя на доходите в декларация.

Когато са налице основанията са прилагане на СИДДО, разликата между платения и дължимия данък се възстановява на чуждестранното лице в пълен размер или частично според това, дали е предвидено облагане и в двете страни или не. Ако такова е предвидено, тогава данъкът се възстановява частично.