15 years lawyer BG

Сподели

Данъчните задължения възникват по силата на закона. Погасяват се чрез всички възможни способи – принудително, доброволно изпълнение, амнистия, опрощаване, прихващане, погасителна давност, отписване.

Възможно е едно данъчно задължение да бъде свързано с условия или срокове. Най-често условия са предвидени при уреждане на данъчни облекчения, като от доказването им зависи ползването на данъчното облекчение.

Сроковете в данъчното право имат различно значение. С настъпване на срока задължението става изискуемо. Ако обаче задължението не бъде изпълнено и се установи с ревизионен акт, то тогава подлежи на доброволно изпълнение в 14-дневен срок от връчването на акта.

Данъците са публично субективно право на държавата да получи определена сума пари. За да бъде погасено едно данъчно задължение, то трябва да бъде изпълнено доброволно или принудително. Данъчните задължения се погасяват и с опрощаване, амнистия, чрез прихващане, при смърт на физическото лице, при заличаване на юридическото лице и по давност. Ако задължението не е погасено в срока, започват да текат лихви, а понякога се предвиждат глоби и е предпоставка за принудително изпълнение. От друга страна, предварителното плащане на данък би могло да бъде основание за данъчно облекчение.

На доброволно изпълнение подлежи изпълняемо право на вземане, което е ликвидно и изискуемо. Редът за погасяване на публични вземания, съгласно чл. 169 от АПК е в поредността главница, лихви, разноски. Лихви върху лихви и върху глоби не се дължат, а законната лихва за граждански и публични вземания е една и съща.

В определени от закона случаи е възможно отсрочване или разсрочване на задължението, като в първия случай то се изплаща изцяло на новия падеж, а при разсрочване – на части, като за всяка вноска има съответен падеж. Специфичното при отсрочване и разсрочване на задължението е, че се дължи лихва в размер на основния лихвен процент.