15 years lawyer BG

Сподели

Регистрацията по закон и нейното прекратяване са уредени в чл. 94-111и чл.132-135 от ЗДДС. Тя има конститутивен ефект и бива три вида – задължителна, по избор, по инициатива на ОП. За дата на данъчна регистрация по ЗДДС е определена датата, на която е получен акта за регистрация. Регистрацията се удостоверява с удостоверение за регистрация по образец, определен с ППЗДДС.

Задължителна регистрация се извършва за данъчнозадължените лица с облагаем оборот над 50 000 лв., реализиран за период от последните 12 поредни месеца преди текущия.

Регистрация по избор е допусната за всяко лице, за което не са налице предпоставките за задължителна регистрация и за задължителна регистрация при ВОП.

Регистрация от орган по приходите се извършва, когато за определено лице са налични всички предпоставки на задължителната регистрация, но то не е подало заявление за нея. В останалите случаи, извън пояснените два, е налице регистрация по избор.

Обект на облагане с ДДС са възмездната доставка на стоки и услуги и вносът на стоки, извършени и от регистрирани по закон лица. Доставката трябва да бъде облагаема, т.е. да е извършена от данъчнозадължено лице на територията на страната.

Дерегистрация се извършва в три случая – когато са налице основания за прекратяване на задължителната регистрация по л. 107 от ЗДДС, по инициатива на ОП при отпадане на основанието за регистрация и по избор, съобразно чл.108.