15 years lawyer BG

Сподели

Данъчният контрол е контрол за изпълнение и спазване на нормативните актове в сферата на данъчното право. Формите, при които се осъществява данъчен контрол са данъчна ревизия и данъчна проверка.

Ревизията се прави за изтекъл данъчен период. Тя се явява форма на последващ контрол. Започва с издаване на заповед за нейното възлагане от органа по приходите или изпълнителния директор на НАП, както и от определен от него заместник изпълнителен директор, следва изготвянето на ревизионен доклад и приключва със съставянето на ревизионен акт.

Ревизиите са планови и извънредни, а при преобразуване и несъстоятелност са задължителни.

Съществената разлика между данъчната ревизия и данъчна проверка е, че с проверката не се установяват задължения за данъци. Тя приключва с протокол, ако не е предвиден друг акт. За нея не необходимо изрично писмено възлагане и е възможно да се извършва от органа по приходите на територията на страната. С тях се установяват нарушения, въз основа на които се издават постановления.

Предмет на доказване в данъчния процес са основанията за възникване на данъчното задължение, прихващане или възстановяване на суми. Доказателства се събират и по инициатива на органите по приходите, и от данъчните субекти.