15 years lawyer BG

Сподели

Данъкът при придобиване на имущества по възмезден начин постъпва в общинския бюджет. Обект на облагане са недвижими имоти и движими вещи, придобити по възмезден начин, както и такива, които са придобити в резултат на дарение, ограничени вещни права върху недвижими имоти, моторни превозни средства и опростени задължения. Правната уредба се съдържа в ЗМДТ, раздел ІІІ, глава 2.

Данъчнозадължен субект е приобретателят на имуществото. При замяна това е лицето, което получава имуществото на по-висока стойност.

При определяне на данъка, когато съответното имущество подлежи на оценка, ако последната е по-ниска от пазарната цена, взема се предвид именно пазарната цена, посочена в договора. Ако продажната цена е по-ниска, за определянето му се прилага данъчната оценка.

Недвижимите имоти се облагат по по-високата от следните три цени: уговорената цена, цената, определена от държавен или общински орган (при търг) и данъчната оценка.