15 years lawyer BG

Сподели

Правната регламентация на данъка върху недвижими имоти се съдържа в Закона за местните данъци и такси. С този данък се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлените имоти, намиращи се в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и тези поземлени имоти, които са извън посочените граници, но според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

Не се облагат поземлените имоти, които са заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа до ограничителните строителни линии, поземлени имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост и земеделските земи и горите.

Освободени от облагане с данък върху недвижими имоти са имотите, които са публична общинска собственост, публична държавна собсвеност, ако не са предоставени за ползване на лице, което не е освободено от данък. Сред освободените от плащането на данъка са още читалищата, парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди, музеите, галериите, библиотеките и др.

Предвидено е данъчно облекчение за недвижими имоти на граждани, когато представляват основното им жилище, т.е. този имот, който служи за задоволяване на жилищни нужди на съответния гражданин и на членовете на семейството му през по-голямата част от годината. В тези случаи данъкът се дължи с намаление от 50%.

Данъкът върху недвижими имоти се плаща на две вноски в сроковете от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. Ако бъде извършено предплащане в рамките на периода от 1 март до 30 април, тогава се прави отстъпка от 5% от размера на дължимия данък за цялата година.