15 years lawyer BG

Сподели

С данъка върху наследствата се облага наследствената маса, с която се увеличава имуществото на наследника. Той представлява източник на приход в бюджета. Негов активен субект е държавата, която предоставя това си право на общините. Пасивни субекти са наследниците по завещание и наследниците по закон. В обектния му обхват попадат движими и недвижими имоти, права, ценности, вземания, ценни книжа.

От данък върху наследствата се освобождават имущество, завещано на държавата, общините, читалища, червения кръст, вероизповеданията, библиотека, юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, неполучените пенсии от наследодателя и др. Освобождават се от данък и имуществата на загиналите за Република България или при изпълнение на служебния си дълг, както и загиналите при производствени аварии.

Деклариране на наследствено имущество се извършва в 6 – месечен срок по местонахождение на откриването на наследството. Данъкът се определя два месеца след декларирането и се плаща в едномесечен срок от определянето му.

Наследниците по права линия и съпругът или съпругата не плащат данък върху полученото наследство. За останалите наследници данъкът се определя самостоятелно в зависимост от дела на наследството, който им е определен по реда на ДОПК, като в случай, че наследодателят е придобил по наследство недвижим имот, то от него в наследствената маса се включват 40% от данъчната оценка, ако е придобито до 1 година, 50% , ако е придобито до 2 години и 60% – за придобитото 3г. преди смъртта му. Преди определянето на данъка обаче се извършва приспадане от наследствената маса на разходи по погребението в рамките на 1000 лв., задължения на наследодателя и имущество, дарено на държавата, общината и т.н. преди подаване на данъчна декларация.