15 years lawyer BG

Сподели

Правилата на чл.92 от ЗДДС указват механизма на възстановяването. Данъкът за възстановяване се прихваща с други изискуеми и неплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, но ако няма такива или са по-малко, регистрираното лице приспада данъка за възстановяване от дължимия данък за внасяне, посочен в справките-декларации, подавани в следващите три поредни данъчни периода.