15 years lawyer BG

Сподели

Гаранциите за изпълнение на данъчни задължения в широк смисъл са различни правни институти в данъчното законодателство, предвидени с цел да стимулират длъжника да плати. Държавата винаги е присъединил се кредитор за своите вземания, а органите, които ги изпълняват принудително, са длъжни да я конституират като взискател.

При извършването на определени в чл. 264, ал. 1 от ДОПК разпоредителни действия с имущество е необходимо да се представя писмена декларация от лицето, че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. Наличието или липсата на такива се установява с данъчно удостоверение.

При няколко публични вземания, които длъжникът не може да погаси едновременно, той може да заяви пред компетентния орган кое от тях погасява. В противен случай се погасяват съразмерно.

Видовете обезпечителни мерки са изброени в чл. 198 от ДОПК. Това са възбрана върху недвижим имот или кораб и запор на движими вещи и вземания на длъжника, сметките му и стоките му в оборот. С тях се обезпечават установените публични вземания. Възможно е органът по проходите при ревизия или при издаване на ревизионен акт да поиска от публичния изпълнител налагането на предварителни обезпечителни мерки, за да не се извършват сделки и действия с имуществото на лицето.

Длъжникът разполага с възможност да предложи пред публичния изпълнител или съда замяната на един вид обезпечение с друг. След акто обсъди възраженията на публичния взискател, съответният орган може да удовлетвори искането на длъжника.