15 years lawyer BG

Сподели

Тези способи за изпълнение на данъчни задължения се прилагат като крайно средство и са упоменати в чл. 168 от ДОПК.

Aмнистиятa е способ за погасяване на публични вземания и e предвидена в чл.84 т.13 от КРБ като правомощие на НС. Дава се от НС със закон, който има еднократно действие. С нея държавното вземане се заличава без да се променя нормативния акт, който го поражда. Прилага се служебно и се отнася за неограничен брой адресати. Може да е пълна и да включва и главницата, и лихвите или частична, която се отнася само за част от задължението или да бъде под условие.

Опрощаването се дава от президента с указ, който е индивидуален за конкретното лице. То е правомощие само на президента и не може да се делегира на вицепрезидента. Не се извършва служебно, а след като длъжникът се е обърнал с молба за опрощаване на конкретно задължение.

Към президента съществува комисия, която събира информация за всеки отделен случай и му предлага решение, с което той не е ангажиран, защото действа при условията на оперативна самостоятелност. Актът на президента има конститутивно действие и не подлежи на обжалване. При отказ да се удовлетвори молбата на лицето, то бива известено за това със съобщение.

Прихващането е институт на гражданското право, модифициран за нуждите на данъчното право. Може да се извършва по инициатива на органа по приходите или по писмено искане на лицето. След постъпване на искането може да се извърши ревизия или проверка. Актове за прихващане се издават в 30-дневен срок от постъпването на искането и могат да се обжалват по реда за обжалване на ревизионните актове. Остатъкът от извършеното прихващане се връща на лицето по посочената от него банкова сметка.

За да се извърши прихващане, е необходимо наличието на две насрещни, изискуеми и ликвидни вземания, както и волеизявление на една от страните за прихващане. Както е посочено по-горе, това са органът по приходите или длъжника. Правните последици настъпват към момента, в който компенсацията е била възможна. Прихващат се еднородни по вид държавни вземания.

При наличието на основания за прихващане в хода на принудително производство, то се спира за не повече от три месеца, при липсата на възложена ревизия, след искане на длъжника или по решение на публичния изпълнител. Ако след извършеното прихващане публичното вземане се погаси изцяло или отчасти, изпълнителното производство се прекратява или се продължава за остатъка от вземането.

Погасителна давност е уредена в чл. 171-172 от ДОПК. Тя е периодът от време, в рамките на който носителят на субективното право не го упражнява. Прилага се чрез възражение, а не служебно. Когато се отнася до публични вземания, погасителната давност обхваща периода от 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е трябвало да ес плати публичното задължение, ако по-кратък срок не е предвиден в закон. При изтичане на 10-годишен давностен срок от година, следваща годината, в която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания и е без значение, дали давността е спряна или прекъсната, освен ако задължението е разсрочено или отсрочено.