15 years lawyer BG

Сподели

Предявяване на иска е процесуално действие, чрез което едно лице, наречено ищец поставя началото на конкретно исково дело, като изисква от съда да призове ответника на съд, да разгледа формулирания в исковата молба правен спор и да го разреши със сила на присъдено нещо. Осве първоначално предявяване на иска съществува и последващо предявяване при несрещен, обратен, инцидентен, установителен иск, при изменение на иска. Установителен иск е този, чийто петитум се ограничава с искането да се разреши гражданския спор със сила на пресъдено нещо. Търсената с него защита се изчерпва със силата на пресъдено нещо с която спорното право се отрича или потвърждава. Установителния иск цели да внесе яснота определеност и безспорност в гражданските отношения.

Конститутивен иск е искът с който се предявява потестативно право, което може да се упражни само съдебно, като се иска от съда да го потвърди със сила на пресъдено нещо и да постанови следващата от него промяна на гражданските правоотношения. Конститутивния иск цели да предизвика промяна в гражданските правотоношения като се създаде ново правно положение или в това се състои конститутивния ефект на иска и на съдебното решение по него.

Осъдителен иск е иска с който ищеца цели да се установи със СПН, че в негова полза съществува неудовлетворено гражданско притезание и да се допусне принудително удовлетворяване на притезанието срещу ответника. Осъдителният иск винаги включва искане за осъждане на ответника и осъдителното решение по него е изпълнително основание.