15 years lawyer BG

Сподели

Обезпечителното производство е последната форма на защита при накърняване на граждански права заедно с исковото и изпълнителното производство. Целта на обезпечителното производство е да осигури, че докато спорът е висящ неоснователно отричаното право ще бъде осъществено или да се попречи да се осъществи неоснователно претендирано право. Обезпечителното производство се реализира чрез обезпечителните мерки.

Обезпечителната мярка представлява представлява защитата и санкцията, в които се състои обезпечението на иска. Най-често се използват запор на движими вещи, банкови сметки и възбрана върху недвижим имот. Запорът и възбраната не могат да се налагат върху несеквестируеми имуществени права. Запорът върху банкова сметка на длъжника го лишава от правото да се разпорежда със сумите по банковата сметка. Запорът върху движима вещ е разпореждане на съдебния изпълнител, с което определена вещ на длъжника се определя за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с нея и тя се предава на длъжника или на трето лице, да бъде пазена до нейното предаване.