15 years lawyer BG

Сподели

Нотариални производства са тези охранителни производства, по реда на които се извършват нотариални удостоверявания. Нотариалните уостоверявания са писмени свидетелстващи документи на нотариусите, издадени в пределите на тяхната компетентност и по предписан от закона ред, които установяват с обвързваща доказателствена сила удостоверените от тях обстоятелства.

Предмет на удостоверяване могат да бъдат всякакви правни сделки, дори когато нотариалният акт не условие за валидност на сделката. Нотариалният акт е условие за валидност на сделки с които се прехвърля, учредява, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот.