15 years lawyer BG

Сподели

Правото на принудително изпълнение обуславя изпълнителното производство. Правото на принудително изпълнение се състои в правомощието да се изисква от изпълнителния орган да предприеме действията, включени в съответния изпълнителен способ. На това правомощие отговаря задължението на изпълнителния орган да приложи този способ. Изпълнителния лист е условие за допустимост на изпълнителното производство. Изпълнителния лист е съдебен акт, който удостоверява правото на принудително изпълнение и разрешава принудителното изпълнение.

Изпълнителният процес се различава от воденето на дела по целта си, по способите за защита, както и по законните права, които то защитава. Воденето на дело чрез исковата процесуална защита по възникнал правен спор дава защита и санкция по всякакви граждански права, без значение вида на гражданското право – имуществено, неимуществено, вещно и т.н. В изпълнителният процес вниманието е насочено основно към осъдителния иск, който включва установителния иск и има и осъдителна част. Ищецът доказва, че в негова полза съществува определено материално право и иска осъждане на ответника да извърши определено притезание.

Изпълнителният процес дава защита и налага санкция по повод липсващо доброволно изпълнение. Ако длъжникът доброволно изпълни задължението си към своя кредитор, до това производство не се стига. Изпълнителното производство цели да достави дължимото на кредитора чрез определени в закона гражданско-правни средства. Разликата с доброволното изпълнение е в начинът, по който се постига желаният резултат. Изпълнителният процес удовлетворява правото на кредитора и погасява задълженията на длъжника, той е заместител на липсващото доброволно изпълнение.

Изпълнителният процес брани само тези права, при които е възможно доброволно изпълнение. Дължимото поведение на длъжника може да се изрази в плащане на определена сума или предоставяне на владението на определена вещ на кредитора, за изработка, поправяне на вещ, за предоставяне на работна сила, за определени действия или бездействия на длъжника. Изпълнителният процес идва, за да удовлетвори неудовлетворените притезания като по принудителен ред осъществява дължимата престация. За да има право на принудително изпълнение, трябва да има доказано неизпълнено право, което е изискуемо и ликвидно.

Способи за изпълнение и стъпки за тяхното прилагане:

Запор – налага се с разпореждане на съдебния изпълнител, с което определена движима вещ на длъжника се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника, под страх от наказателна отговорност, да се разпорежда с нея. Органът по изпълнението, въз основа на образуваното изпълнително дело, насочва изпълнението към конкретна вещ на длъжника (например моторно превозно средство) и тя се предава на длъжника или на трето лице, за да бъде пазена до нейното продаване. Така се ограничава правото на задълженото лице да се разпорежда с движимата вещ или да я уврежда.

Опис на движими вещи – преди да пристъпи към това изпълнително действие, съдебният изпълнител прави проверка дали вещта принадлежи на длъжника. Предполага се, че щом длъжникът я държи, той е собственик на вещта и тя може да бъде описана. Но ако има обстоятелства, от които е явно, че вещта е чужда – съдебният изпълнител не пристъпва към принудително изпълнение.

Оценка – прави се от съдебния изпълнител по пазарната стойност на вещта, като при нужда може да бъде изготвена експертна оценка от вещо лице – специалист с познания в конкретната област.

Публична продан на движимите вещ – извършва се чрез магазин или борса по цена, равна на оценката. Собствеността на вещта се прехвърля от деня на постановлението за възлагане, а когато то влезе в сила, се предава владението. Купувачът става собственик независимо дали вещта е принадлежала на длъжника – това е първичен способ за придобиване на собственост.

Възбрана на недвижим имот – подобно на запора, тя се налага с разпореждане на съдебния изпълнител. Определената за принудително удовлетворяване на взискателя вещ е недвижима, основна предпоставка за насочване на принудителното изпълнение върху вещта е същата да бъде секвестируема.

Опис на недвижим имот – абсолютно условие за пристъпване към това изпълнително действие е съдебният изпълнител да се е уверил, че имотът е бил в собственост на длъжника към деня на налагане на възбраната (възможна е проверка чрез справки в данъчните и в нотариалните книги, ако в тях няма данни – разпит на съседи и др. средства).

Оценка на недвижим имот – извършва се по пазарната цена, определя се от съдебния изпълнител въз основа на заключение на вещи лица.

Публична продан на недвижим имот – проданта е публична, защото за участие в нея се поканват неограничен кръг лица. Съдебният изпълнител прави обявление с данни за имота най-късно 7 дни след описа и оценката и го разгласява чрез поставяне на обявление в канцеларията, в кметството и на самия имот. След наддаването съдебният изпълнител обявява за купувач на имота наддавача, който е предложил най-висока цена.

Запор върху вземания (всички оценими в пари права на длъжника) – извършва се с разпореждане на съдебния изпълнител, с което се нарежда на третото лице, от което длъжникът има взимания, да даде дължимото на съдебния изпълнител, вместо на длъжника (например съдебният изпълнител налага запор на получавана от длъжника заплата/пенсия/аренда от трето лице; или налага запор върху банковите сметки на длъжника).

Изпълнение върху съпружеска имуществена общност (СИО) – това е неделима през време на брака съвместна собственост без идеални части. Затова имуществото на всеки от съпрузите се състои от лично имущество и имущество в СИО. Изпълнението върху личното имущество се извършва по общия ред. Ако съпругът недлъжник посочи лично имущество на съпруга длъжник, изпълнението се насочва първо върху него, и едва тогава за остатъка – върху СИО.

Съществува възможност друг кредитор с изпълнителен лист да се присъедини към вече образуваното изпълнително дело. По този начин встъпилият кредитор се удовлетворява от имуществото, върху което е насочено изпълнението по висящия процес. Това е възможно, защото запорираното или възбранено право все още принадлежи на длъжника. Присъединяването става с писмена молба, към която се прилага изпълнителен лист. Съществува и присъединяване по право, при което съдебният изпълнител служебно отделя сума за удовлетворяване на кредитора. Това е форма на засилена защита на публичните вземания на държавата за дължимите и данъци и др. Затова органът по изпълнението уведомява данъчната администрация за всяко изпълнение и разпределение.

Изпълнение на задължения за заместими действия се прилага за действия, които могат да бъдат извършени не само от длъжника, но и от друго лице, при което законният интерес на кредитора да бъде задоволен.

Изпълнение на задължения за незаместими действия – тук взискателят ще бъде удовлетворен само ако длъжникът бъде принуден лично да извърши дължимото действие. Средството за принуда е налагането на последователни глоби от органа по изпълнението по искане на взискателя.

Неизпълнение на задължения за бездействие – те винаги са незаместими. Способът е налагане на глоби. Съдебният изпълнител констатира нарушението и го протоколира.