15 years lawyer BG

Сподели

Според наличието или липсата на членски състав юридическите лица с нестопанска цел се делят на сдружения, които имат корпоративно устройство и фондации, при които няма членски състав. Според целите ,които преследват ,юридическите лица с нестопанска цел се делят на следните видове:

политически партии

синдикални сдружения

професионални съюзи

научни съюзи

спортни дружества

културно-просветни дружества