15 years lawyer BG

Сподели

Настойничество се учредява върху малолетни деца, чиито родители са неизвестни, починали или са лишени от родителски права. Настойничество се учредява и върху напълно запретени пълнолетни лица. Попечителство се учредява върху непълнолетни деца, чиито родители не са известни, починали или са лишени от родителски права. Попечителство може да се установи и над ограничено запретени пълнолетни лица.