15 years lawyer BG

Сподели

Актът за гражданското състояние е правен акт, който съдържа волеизявление на властнически орган на местно самоуправление. Съгласно 35 ЗГР длъжностно лице по гражданско състояние е кметът на общината, който с писмена заповед възлага това си правомощие на кмета на определеното населено място. Това са индивидуални административни актове, а създадените по силата им документи имат качеството на официални свидетелстващи документи, като само актът за граждански брак поражда конститутивно действие, т.е. този акт за гражданско състояние има правосъздаващо действие. Актовете за гражданско състояние имат т.нар. формална доказателствена сила – за тях важи оборимата презумпция за истинност.

Съставянето на АГС става въз основа на документи, удостоверяващи дадени обстоятелства, като нашият законодател е предвидил три основни акта за гражданско състояние:

Акт за гражданско състояние за раждане

Акт за гражданско състояние за брак и

Акт за гражданско състояние за смърт.