15 years lawyer BG

Сподели

Юридическите факти, с възникването на които правните норми предвиждат възникване или прекратяване на вещни права се наричат способи за възникване и прекратяване на вещни права. Способите за придобиване и прекратяване на вещни права са установени от закона. Съгласно чл.77 от ЗС правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени от закона. Правото на собственост по давност се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години. Ако владението е добросъвестно правото на собственост се придобива с непрекъснато владение в продължение на 5 години.

Съгласно чл.101 от Закона за собствеността за особенно важни нужди на държавата и общините, за които няма възможност да се задоволят по друг начин могат да се отчуждават имоти при условия и по ред, установени със закон, след предварително и равностойно обезщетение. Като производство отчуждаването на имоти за държавни или обществени нужди обхваща съвкупност от актове и действия, които се осъществяват между компетентен държавен орган и собственика на отчуждавания имот. Това производство започва служебно по инициатива на държавния орган, развива се по определен административен ред и завършва с влизане в сила на издадени по този ред административни актове – заповед за отчуждаване и заповед за обезщетяване.