15 years lawyer BG

Сподели

Правото на собственост е призната и гарантирана възможност на едно лице да владее, да ползва и да се разпорежда фактически и юридически с определена вещ и да иска от всички други лица да се въздържат от въздействия върху нея. Още от римското право е известна класическата триада usus, fructus, abusus – право на ползване, право да се събират плодовете и право на разпореждане. Това не са отделни субективни права, а елементи от съдържанието на единното субективно право на собственост.

Владението и държането са основания за възникване на субестивни права. Владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи, лично, или чрез другиго като своя. Държането е упражняване на фактическа власт върху вещ, която лицето не държи като своя.

Субективното право на собственост върху една вещ може да принадлежи на повече от едно лице и тогава говорим за съсобственост върху тази вещ. Съгласно чл.30 от Закона за собствеността, правото на собственост може да принадлежи и общо на две или повече лица – държавата, общините и други юридически или физически лица. При съсобствеността няма съпритежание на обекта, а съпритежание на самото субективно право. При съсобствеността всеки от съсобствениците има свой дял от общото право на собственост. Делът, идеалната част определя обема на правомощията на всеки от съсобствениците във вътрешните им отношения, в разноските, в придобиване на плодовете при делбата. Този негов дял определя и участието му във ръзка с използването и управлението на общата вещ. Етажната собственост не е вид право на собственост. Режимът, установен от правните норми, уреждащи взаимоотношенията между собствениците на отделните обекти в една сграда, както и между тях и обитателите на сградата се нарича етажна собственост. Обектът на етажна собственост, сградата се намира в два режима – в режим на собственост и в режим на съсобственост. Затова и етажната собственост е само една модификация на правото на собственост, едно съчетание между обикновена съсобственост върху реално обособен обект и съсобственост върху общите части на сградата, един комплекс от правоотношения на собственост. Обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях се уреждат от Закона за етажната собственост.