15 years lawyer BG

Сподели

По смисъла на чл.2 от ЗКИР кадастъра е съвкупност от основни данни за местонахождението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на РБ, набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установения в този закон ред. Обекти на кадастър са недвижимите имоти. Това са поземлени имоти, сгради, включително изградените в груб строеж и самостоятелни обекти в сградата. /чл. 23 ЗКИР/. Основна единица за кадастъра е поземления имот. Той е част от земната повърхност, включително и тази, която трайно е покрита с вода.

Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти. За всеки недвижим имот-обект на кадастъра се създава отделна имотна партида. В тази партида се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредяват ограничени вещни права върху недвижими имоти, също така и възбраните и ипотеките върху тях. Освен тези актове в имотната партида се вписват и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които законът предвижда вписване. Имотния регистър е публичен и се води в Агенция по вписванията.

Съгласно чл.3, ал.3 от ЗКИР, в имотния регистър се вписват актовете, с които се признава или прехвърля право на собственост или се учредява друго вещно право върху недвижим имот, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и факти, за които закон предвижда вписване. Вписването доказва, че вписания договор е сключен и всеки може да узнае за него. Вписването обаче не е елемент от фактическия състав на договора. Ако сделката има недостатък вписването не го санира. Смисълът на вписването е, че актовете до вписването им не могат да се противопоставят на трети лица, които по- рано са придобили от същия собственик и вписали вещно право върху този имот. Правото принадлежи на този, който по-рано е извършил вписването. Вписването се извършва по местонахождение на имота. То има действие занапред.