15 years lawyer BG

Сподели

Съгласно чл.17 от Конституцията на Република България собствеността е неприкосновена. В чл.2, ал.2 от ЗС е залегнал принципът на равна закрила на всички форми на собственост, а съгласно чл.86 ЗС не може да се придобие по давност вещ, която е публична държавна или общинска собственост. В глава V от НК са уредени санкциите за престъпни посегателства срещу правото на собственост. Защитата на собствеността бива извънсъдебна, която включва защита по чл.86 ЗС и административна защита и другата защита е съдебната защита, която е наказателно правна и гражданскоправна.

Гражданскоправната защита включва искове от облигационноправно естество – искове на заемателя за връщане на заетата вещ, на наемателя, на влогодателя, за непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, като те се основават на вече съществуващо отношение между кредитора и длъжника. Вещноправни искове – ревандикационен, негаторен, установителен за определяне на граници, на непълноти и грешки в кадастралния план, като тези искове се определят като петиторни искове. Съществува и посесорна защита по чл.75, 76 ЗС. Посесорния и петиторния иск не могат да се съединяват поради различния си характер. Петиторната защита включва ревандикационен и негаторен иск.

Ревандикационен иск – иск на невладеещия собственик срещу владелеца – несобственик. Чл.108 ЗС гласи, че „Собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без да има основание за това.” Това е вещен собственически иск, който не се погасява по давност. Целта му е да възстанови владението на собственика. Когато на собственика му се пречи да упражнява нормално правото си на собственост върху вещта може да се предяви негаторен иск. Съгласно чл.109 ЗС собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право. Предмет на негаторния иск е да се осъди ответника да прекрати нарушението занапред и евентуално да възстанови състоянието на вещта отпреди нарушението. Ако с нарушението са предявени вреди на собственика, негаторния иск можеда се съедини с искове за непозволено увреждане, за унищожаване.

Съгласно чл.109а ЗС собственикът на недвижим имот може да иска определяне на границите между своя и съседните имоти. Целта на иска за определяне на граници е да се признае правото на собственост върху един недвижим имот до определена граница.