15 years lawyer BG

Сподели

Отговор: Този въпрос следва да се разреши съгласно Указание №24-00-10/30-06-09 на изпълнителния директор на НАП във връзка с възникнали въпроси относно прилагането в практиката на чл.19 от ДОПК в случаите когато не е подадена декларация ца целите на данъчното облагане или задължителното осигуряване.

Съгласно това указание управителите или членовете на органите на управление на дружества са солидарно задължени за задължения на дружеството при неподаване на декларации за данъци или задължителни осигурителни вноски. Отговорността по чл. 19, ал. 1 от ДОПК е особен вид солидарна отговорност за физическите лица – членове на органи на управление или управители на задължени юридически лица, която възниква, ако е изпълнен сложният фактически състав, предвиден в посочената разпоредба.

Същността на отговорността се състои във възникване на задължение за едно лице да заплати задълженията за данъци или задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС” на друго лице. Отговорността може да възникне за всички видове данъци и задължителни осигурителни вноски, дължими от юридическото лице, независимо в какво качество, дали като носител на задължението (ДДС, корпоративен данък) или като лице, задължено да удържа и внася данък или осигурителни вноски на други лица (данък върху доходите, задължителни осигурителни вноски за наети лица). Отговорността обхваща както самото задължение, така и лихвите и разноските по събирането му, съгласно чл. 16, ал. 3 от ДОПК