15 years lawyer BG

Сподели

23 февруари 2016 г.


През тази година се раширява кръга от институции, които могат да да изискват данъчна и осигурителна информация.


Максималният срок на продължителност на проверките по Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс вече е 6 месеца. Това стана ясно от последните промени в закона, обобщи адвокат Христо Василев. Той поясни, че такъв тип проверки не могат да се правят с цел установяване на задължения за данъци и задължителни осигуровки на проверяваното лице. Тяхната задача е да установят дали има нарушение на данъчното и осигурителното законодателство.


Кога сме длъжни да предоставим данъчна и осигурителна информация?
-    По писмено искане на Президента на Република България;
-    По искане на орган на Националната агенция за приходите;
-    По писмено искане на Главния прокурор;
-    По оскане на управителя на Националния осигурителен институт или директора на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт;
-    По искане на директора на Агенция "Митници" или директора на съответното териториално поделение на Агенция "Митници";
-    По искане на ръководителите на Държавна агенция "Национална сигурност";
-    По искане на Агенцията за държавна финансова инспекция, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и директорите на териториалните й дирекции;
-    По искане на председателя на Сметната палата;
-    По искане на председателя на Националния статистически институт;
-    По искане на председателя на Държавната комисия по хазарта;
-    По писмено искане на съдебни изпълнители - във връзка с образувано пред тях дело.


От началото на 2016 г. се разширява кръга от органи с право на достъп до този тип информация:
-    Комисия за защита на конкуренцията – по искане на нейния председател или на оправомощени от него длъжностни лица;
-    Европейска служба за борба с измамите – по писмено искане на нейния генерален директор или определено от него лице, във връзка с провеждане на административно разследване;
-    По писмено искане на митнически орган във връзка с осъществяване на правомощията му;
-    По писмено исканена министъра на финансите.