15 years lawyer BG

Сподели

С оглед законовия статут на административните актове те трябва да отговарят на изискванията за законосъобразност и целесъобразност. Изискванията за законосъобразност са: да е издаден от компетентен орган в писмена форма и при спазване на административно-производствените правила и материалните разпоредби, както и да съответства с целта на закона. Изискванията за целесъобразност са навременност, полезност, стопанска ефективност.

Под компетентност се разбира, че трябва да е спазена административната подведомственост. Тя бива материална или предметна компетентност, териториална, персонална и временна компетентност. Тези четири вида компетентност трябва да съществуват кумулативно. Липсата на която и да било от тях води до недействителност на акта.

Изискването за спазване на установената форма най-често е свързано с издаване на акта в писмена форма. Но понякога административните актове могат да се изразяват чрез определени действия или бездействия на административните органи. Не се изисква нотариално заверена форма.

Условието за производство означава, че актът трябва да бъде издаден при съблюдаване на определена процедура при издаването му. Би могло да се изисква съгласуване с други държавни органи или да се издаде съвместно с друг орган. Биха могли да съществуват и правила за вътрешната система, ползващи се с императивна задължителност.

Изискването за спазване на материалноправните разпоредби се означава като „законосъобразност по същество”. А съобразяването с целта на закона е условие, което обикновено се нарича „целесъобразност”.