15 years lawyer BG

Сподели

Производството по установяване на административни нарушения е първата фаза от производството по налагане на административни наказания. В основата му е публичността. Актът се съставя от длъжностни лица в присъствието и на други лица – нарушителите и свидетели на нарушенията. Ако нарушителят откаже да подпише акта, това се установява с подписа на един свидетел.

Съставеният акт трябва да е законосъобразно съставен и добре обоснован. Изпраща се в на администартивнонаказаващия орган в двуседмичен срок от подписването му. Той има три функции – констатираща, обвинителна и сезираща. Актът е задължително основание за образуване на административнонаказателно производство.

Ако нарушителят е починал, изпаднал е в постоянно разстройство на съзнанието или това е предвидено в закон или указ, администартивнонаказателно производство не се образува, а вече образуваното се прекратява. Прекратява се също, ако в шестмесечен срок от съставянето на акта не е издадено наказателно постановление, когато за деянието е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата или в случате, когато след щателно издирване нарушителят не може да бъде открит.