15 years lawyer BG

Сподели

Отмяната на влезли в сила решения по административни дела е извънинстанционно производство и е способ за контрол върху постановените съдебни актове с цел да се гарантира, че в правния мир ще се ограничи съществуването на порочни съдебни актове. Това са влезли в сила съдебни решения, определения и разпореждания, с които се прегражда развитието на делото.

Производството се започва по инициатива на лицата, за които съдебният акт е неблагоприятен, главния прокурор или от неговия заместник при Върховна административна прокуратура. Възможно е това да стане и с искане на трето лице, което е било решено да участва в съдебното производство и решението е било неблагоприятно за него. В този случай съдът отменя решението и го връща на първоинстанционния съд за ново разглеждане в друг състав.

Искането за отмяна се подава чрез първоинстанционния съд. Делото се гледа в открито заседание в 3, 5 или 7-членен състав на ВАС.