15 years lawyer BG

Сподели

Оспорването на общи административни актове няма суспензивен ефект. Извършва се в едномесечен срок от съобщението за издаването на акта. Съдът е ангажиран да обяви чрез Държавен вестник, че тече производство по оспорване на общ административен акт.

Страни по делото са оспорващият и автора на общия административен акт. Съдът решава спора с решение, което има действие спрямо всички лица. Той обаче няма право да измени нормативния административен акт, защото това би било правотворческа дейност.

Оспорването на подзаконов нормативен акт се извършва от засегнатите от акта лица в неопределен срок. Съдебното решение се обнародва в ДВ и влиза в сила от деня на обнародването си.

Подзаконовите актове на общинските съвети се оспорват пред административните съдилища. Всички останали нормативни административни актове се атакуват пред ВАС. Първите заседават в състав от трима съдии, както и ВАС. Участието на прокурора е задължително.