15 years lawyer BG

Сподели

Оспорването на административни актове пред съд е по повод тяхната законосъобразност. Ако актът не отговаря на някое от петте условия за законосъобразност, посочени в чл. 146 от АПК, може да бъде оспорен изцяло или отчасти.

В случаите на чл. 132, ал. 2 от АПК индивидуалните административни актове се атакуват директно пред ВАС като първа инстанция, който действа в състав от трима съдии. Във всички останали случаи оспорването е пред административните съдилища, които при първоинстанционно обжалване действат в състав от един съдия.

Производството пред административен съд започва по искане на заинтересованото лице при наличието на личен и пряк интерес или на прокурор. Извършва се съответно чрез жалба или протест в 14-дневен срок от издаването на индивидуалния административен акт, а в случаите на мълчаливо съгласие срокът е едномесечен от изтичане на срока за произнасяне. Когато не е указано пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва административният акт, срокът се удължава на 2 месеца, а когато е погрешно указано, че съответният акт не подлежи на обжалване, срокът е 6 месеца.

Жалбата или протестът се подават чрез административния орган до административния съд, като в този случай първият няма право на отзив. Те имат суспензивен ефект ex lege. При допуснато предварително изпълнение съдът може да поиска спирането му.

Съдът действа като контролно-отменителна инстанция, но би могъл да действа и като инстанция по решаване по същество, като в този случай изменя административния акт.